Projekty w trakcie realizacji:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie WTT Polska w celu opracowania kompleksowej i efektywnej technologii przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów.

WTT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0044/16.

1 oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce.
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. — 31.03.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 164 000,00 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 9 997 000,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w WIT nad kompleksowym opracowaniem technologii przetwarzania odpadów i frakcji ubocznych procesów przemysłowych do produktów rynkowych. Zaplanowane w ramach projektu działania ukierunkowane będą na realizację planów dotyczących prac B+R przedsiębiorstwa i wpłyną na rozwój inteligentnej specjalizacji regionalnej, określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Projekt zakłada realizację 3 zadań: rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie, poprzez możliwość późniejszego oferowania w szeroko pojętym przemyśle technologii przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów.

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii stanowiącej nowość na skalę światową.

Opracowana technologia będzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów z oczyszczalni ścieków.

Opracowanie technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie.

WTT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0198/15.

1 oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2015 r. — 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 008 617,89 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 9 378 092,38 PLN.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie poprzez możliwość późniejszego oferowania w szeroko pojętym przemyśle chemicznym technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie.

WTT planuje przeprowadzić szereg badań i testów wschodzących w skład badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych instalacji do krystalizacji — wykorzystujących przedmiotowy krystalizator nowego typu.

Rezultatem Projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii obliczeń, projektowania i budowy urządzenia do krystalizacji związków organicznych ze stopów w zawiesinie stanowiącego nowość na skalę światową.

Projekty zrealizowane:

Stworzenie instalacji doświadczalnej w skali półtechnicznej do badań procesu krystalizacji związków organicznych w firmie WTT Polska w Opolu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestujemy w Twoją przyszłość.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.01.03.02-16-019/13-00
Okres realizacji projektu od 01.01.2014 do 31.12.2014

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącego działu B+R. Celem jaki zaplanowany został do osiągnięcia jest stworzenie półtechnicznej instalacji badawczo-doświadczalnej do krystalizacji związków chemicznych (organicznych) w firmie WTT Polska. Zakres inwestycji obejmuje zakup środka trwałego (1szt.) – Instalacja do badan procesu krystalizacji związków organicznych.Stworzenie półtechnicznej instalacji badawczo-doświadczalnej do krystalizacji związków chemicznych organicznych w firmie WTT Polska Sp. z o.o. pozwalającej na przeprowadzanie prac badawczych może spowodować osiągnięcie w przyszłości pozycję lidera na rynku dostawców nowatorskiej technologii oczyszczania i wyodrębniania substancji chemicznych (organicznych) na skalę przemysłową w postaci oferowanych, kompletnych instalacji wraz z ich budową i uruchomieniem.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

  • pozyskanie nowej, energooszczędnej, unikalnej na skalę co najmniej krajową technologii,
  • umocnienie pozycji rynkowej przez WTT Polska Sp. z o.o.
  • zwiększenie konkurencyjności firmy WTT Polska Sp. z o.o.

 

Stworzenie laboratorium badawczego w firmie WTT Polska w Opolu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestujemy w Twoją przyszłość.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.01.03.02-16-022/13-00.
Okres realizacji projektu od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Celem projektu jest stworzenie w strukturze organizacyjnej WTT Polska Sp. z o.o. laboratorium badawczego. Zakłada on rozbudowę w strukturze firmy Działu Badawczo-Rozwojowego o Laboratorium badawcze, mogące wykonywać badania analityczne ilościowe i jakościowe zarówno wykonywanie metoda ręczna jak i instrumentalna. Zakres inwestycji obejmuje zakup 50 środków trwałych służących do badan analitycznych tworzonego laboratorium.

Planowane badania będą wykonywane w celu:

  • badań przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych,
  • kontroli analitycznej procesów technologicznych,
  • analizy jakościowej i ilościowej mieszanin związków organicznych oraz mieszanin i kompozytów organicznych jak i nieorganicznych,
  • badań jakości produktów chemicznych, w tym identyfikacje zanieczyszczeń
  • badań fizykochemicznych substancji i preparatów chemicznych,
  • badań biodegradacji związków chemicznych,

Firma będzie mogła prowadzić badania zarówno nad obecnie wytwarzanymi produktami/usługami jak i nad innowacjami produktów/usług. Dodatkowo WTT Polska Sp. z o.o. mogła oferować usługi przeprowadzania badań innym firmom. Ponadto posiadanie w pełni wyposażonego laboratorium pozwoli na zaoferowanie pracownikowi laboratorium lepszych warunków pracy oraz możliwości rozwoju jego umiejętności/zainteresowań badawczych. Po przeprowadzeniu inwestycji podniesie się poziom organizacji firmy, kultura organizacyjna co jest niewątpliwie wartością dodaną projektu.

 

Stworzenie Przemysłowego Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestujemy w Twoją przyszłość.

Projekt realizowany w ramach poddziałania RPOP.01.01.01. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.01.01.01-16-009/13-00.
Okres realizacji projektu od 02.05.2013 do 31.12.2014.

Projekt ma na celu realizację nowej inwestycji polegającej na rozbudowie przedsiębiorstwa, dywersyfikację działalności oraz zmianę procesu świadczenia usług. Powstał pomysł na stworzenie INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU pod nazwą PRZEMYSŁOWE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII I WDROŻEŃ w Opolu – inwestycji wpływającej w znaczący sposób na innowacyjność procesową i produktową/nowe innowacyjne usługi/ firmy z woj. opolskiego oraz jednostek B+R i uczelnie wyższe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie wprowadzenie nowych i innowacyjnych usług okołobiznesowych (doradztwo dla MSP, doradztwo dla jednostek badawczych/rozwojowych, testowania technologii i rozwiązań technologicznych, szkolenia dla firm/jednostek badawczych/rozwojowych, szkolenia specjalistów), dla firm przemysłowych oraz dla nauki, które pozwolą na zdefiniowanie odpowiedzi:
JAKA Technologia/Rozwiązanie Technologiczne ma możliwość realizacji w praktyce,
GDZIE dana Technologia/Rozwiązanie Technologiczne ma możliwość sprawdzenia i przyniesienia korzyści,
JAK zrealizować/wprowadzić/przenieść Technologie/Rozwiązanie Technologiczne do konkretnych rozwiązań na skale przemysłowa,
JAK sfinansować daną Technologie/Rozwiązanie Technologiczne.

Stworzenie możliwości transferu wiedzy między nauka, a przemysłem w PRZEMYSŁOWYM CENTRUM TRANSFERUTECHNOLOGII I WDROZEN spowoduje szybsze, skuteczniejsze i częstsze przenoszenie rozwiązań / pomysłów naukowych na skalę przemysłową. Dodatkowo nawiązana współpraca z jednostkami naukowymi, badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi z sektora MSP pozwoli na zwiększenie poziomu innowacyjności regionu woj. opolskiego.

Misją PRZEMYSŁOWYM CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII I WDROŻEŃ będzie umożliwienie jej klientom uzyskanie realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług okołobiznesowych o najwyższej jakości, w terminach i cenach akceptowalnych przez nich.

 

Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych, stałych.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt realizowany w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-16-159/12.
Okres realizacji projektu od 01.01.2012 do 30.06.2015.

Ogólny cel projektu

Przedmiotowy projekt pod tytułem „Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych, stałych” dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej technologii, która została nazwana w projekcie systemem poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw ciekłych i stałych. Zatem ogólnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie innowacji na podstawie uzyskanych wyników z badań.

Cele szczegółowe

Cele w fazie badawczej:
Przeprowadzenie badań przemysłowych niezbędnych do opracowania innowacji procesowej, czyli technologii systemu poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw ciekłych i stałych. Zrealizowanie prac rozwojowych niezbędnych do opracowania prototypowej technologii systemu poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw ciekłych i stałych. Wypracowanie niezbędnej wiedzy do zgłoszenia patentowego. Wypracowanie niezbędnej wiedzy do zgłoszenie wzoru użytkowego.

Cele w fazie wdrożeniowej

Wdrożenie w firmie WTT opracowanej innowacji procesowej, czyli systemu poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw ciekłych i stałych.Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy WT8LT Polska na arenie międzynarodowej.

WT&T POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0041/16.
II oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka.
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 r. — 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 443 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 256 895,70 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy w oparciu o rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji na zagraniczne rynki zbytu.

Zaplanowane w ramach projektu zadania ukierunkowane będą na wzmocnienie pozycji na rynku krajowym oraz wprowadzenie produktów firmy na rynki zagraniczne, efektem czego będzie zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne obecne i nowe i dywersyfikacja prowadzonej działalności eksportowej przekładająca się na zwiększone przychody ze sprzedaży produktów na eksport (podpisanie 14 kontraktów handlowych w tym 6 zagranicznych).